Giúp đỡ

Các lệnh khi Chat

Quyền hiện tại của bạn cho phép được sử dụng các lệnh Chat sau:

  • /user
  • /clear

Bạn đã biết?

  • If you hover over the user count text in chat rooms list, you can see who's chatting in that room.
  • Nếu bạn click vào tên của thành viên trong danh sách Chat, bạn có thể "tag" thành viên đó.
Đang tải...